รีเซต

รู้หรือไม่ ส่งประกันสังคมกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้

รู้หรือไม่ ส่งประกันสังคมกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้
TNN ช่อง16
12 มกราคม 2565 ( 17:53 )
615
รู้หรือไม่ ส่งประกันสังคมกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้

ประกันสังคม เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน


ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประกันสังคม ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร


1. กรณีเจ็บป่วย

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่รับสิทธิ 


2. กรณีคลอดบุตร

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง


3. กรณีทุพพลภาพ

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ


4. กรณีเสียชีวิต

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย


5. กรณีสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท/บุตร 1 คน/เดือน คราวละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์


6. กรณีชราภาพ

- เงินบำเหน็จชราภาพ

  • กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ ชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
  • กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

- เงินบำนาญชราภาพ

ได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ 20ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย


7. กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน


โดยผู้ประกันตนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ที่นี่ >>

เช็กประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กประกันสังคมมาตรา 39 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง


นอกจากนี้เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 


1. เงินบำเหน็จชราภาพ : เป็นเงินก้อนที่จ่ายครั้งเดียวจบ

2. เงินบำนาญชราภาพ : เป็นเงินที่จ่ายทุกเดือนตลอดชีวิต


ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกันตนมีอายุ 55 ปี และต้องการรับเงินชราภาพ จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมก่อน โดยสามารถยื่นเอกสารขอรับเงินกรณีชราภาพได้ภายใน 1 ปีหลังจากลาออก เพราะหากไม่ยื่นภายในเวลาที่กำหนด ผู้ประกันตนอาจถูกตัดสิทธิ์รับเงินชราภาพได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของเงินบำเหน็จและเงินบำนาญชราภาพได้ เกษียณอายุประกันสังคม ได้รับสิทธิอะไรบ้างที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง