รีเซต

ปลัดมท. สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม เสี่ยงแพร่โควิด อาจถูกสั่งปิด

ปลัดมท. สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม เสี่ยงแพร่โควิด อาจถูกสั่งปิด
มติชน
4 พฤษภาคม 2563 ( 23:54 )
135
ปลัดมท. สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม เสี่ยงแพร่โควิด อาจถูกสั่งปิด

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด

 

โดยระบุว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แจ้งให้จังหวัดรับทราบ ถือปฏิบัติ และออกคำสั่งต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารBราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 (ฉบับที่ 6) และคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

เนื่องจากปรากฎตามข่าวสารหางสื่อมวลชนว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ/สถานที่ ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัน จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

 

1. จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำชับผู้ประกอบการผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น

 

2.ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากประชาชน ที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการสถานที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 

3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง