รีเซต

สงฆ์กระชับงานสงเคราะห์ ในสถานการณ์ New Normal ส่งเสริมภิกษุจารึกสร้างสุขประชาชน

สงฆ์กระชับงานสงเคราะห์ ในสถานการณ์ New Normal ส่งเสริมภิกษุจารึกสร้างสุขประชาชน
77ข่าวเด็ด
2 กรกฎาคม 2563 ( 04:21 )
136
สงฆ์กระชับงานสงเคราะห์ ในสถานการณ์ New Normal ส่งเสริมภิกษุจารึกสร้างสุขประชาชน

ปฏิรูปกิจสงฆ์กระชับงานสงเคราะห์ ในสถานการณ์ New Normal ส่งเสริมภิกษุจารึกสร้างสุขประชาชนด้วยธรรมสู่ความเจริญในอนาคต

ผลพวงปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พระสงฆ์กับงานการสงเคราะห์” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังจะพบเห็นได้จากพุทธพจน์ ที่ว่า “จรถ ภิกขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” อันมีความหมายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก

 


ช่วงระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน คณะสงฆ์หนเหนือ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพระสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ 16 จังหวัดภาคเหนือ โดยคณะสงฆ์มีแนวทางการพัฒนาใหม่ในช่วงหลังวิกฤตโควิด 19 พระสงฆ์ทุกจังหวัดพึงปฏิบัติต่อประชาชน ในแนวทางช่วยเหลือ ในด้านธรรมะและพฤติกรรมทางโลกที่นำไปสู่ความสมบูรณ์ด้วยสุขภาพ กล่าวคือ ต่อไปมีการช่วยเหลือทั้งโรคทางกาย และ โรคทางใจ พระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้


พระยงยุทธ ทีปโก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้น จ.แพร่ กล่าวว่า มหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบกรอบภารกิจงานคณะสงฆ์ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๖ ด้านดังที่ทราบแล้วนั้น ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ในการดำเนินการ กำกับ สนับสนุน และส่งเสริมงานการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เกิดความเหมาะสมตามบริบทท้องถิ่น และก่อประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมโดยรวมอันเป็นไปภายใต้พระธรรมวินัย โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคม มีมติที่ ๖๘๕/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถร-สมาคม ได้มีลิขิต ที่ สธส. ๐๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้จัดทำโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการดำเนินงานผ่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางสาธารณ-สงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคม พัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านงานสาธารณสงเคราะห์ โดยทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น บนหลักการใช้ทางธรรมนำทางโลก และภายใต้พระธรรมวินัย


บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างสังคมสุขภาวะโดยเฉพาะพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างสังคมสุขภาวะเชิงพุทธภายใต้หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ จึงเป็นภารกิจสำคัญตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ การสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ

คณะทำงานเขตปกครองหนเหนือได้เข้าไปกราบสักการะและถวายรายงานด้านงานสาธารณะสงเคราะห์แด่เจ้าคณะจังหวัด 16จังหวัดในเขตปกครองหนเหนือนอกจากถวายรายงานแล้งยังได้รับทราบงานนโยบาย/ยุทธศาสตร์งานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของแต่ละจังหวัดที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นการเดินหน้าของคณะสงฆ์ภาคเหนือที่จะสร้างศาสนธรรมเผยแผ่แด่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกจากการระบาดของโควิด 19 สู่การปฏิบัติตัวแบบ New Normal ในมุมมองของพุทธศาสนาต่อไปเพื่อเข้าสู่การพัฒนาใหม่ดังพุทธวัจน์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป