รีเซต

ด่วน!กฎเข้มกรมราง ใครจะไป 5 จว.ต้องแสดงเอกสารรับรอง ก่อนซื้อตั๋ว

ด่วน!กฎเข้มกรมราง ใครจะไป 5 จว.ต้องแสดงเอกสารรับรอง ก่อนซื้อตั๋ว
ข่าวสด
14 มกราคม 2564 ( 18:02 )
89
ด่วน!กฎเข้มกรมราง ใครจะไป 5 จว.ต้องแสดงเอกสารรับรอง ก่อนซื้อตั๋ว

กรมราง ออกกฎเข้ม ใครจะไป 5 จังหวัดเสี่ยง สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น ก่อนซื้อตั๋ว

 

วันที่ 14 ม.ค.2564 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

 

 

โดยให้พื้นดังกล่าวงดการเดินทางข้ามจังหวัด แต่หากมีความประสงค์จะเดินนอกพื้นที่ สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตนได้ เพื่อใช้ “เอกสารรับรองความจำเป็น” ในการเดินทางทั้งไปและกลับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” ฉบับดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของ ศบค. กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 

ข้อ 1 การให้บริการระบบรถไฟโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติดังนี้


(1) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้พนักงานที่ให้บริการตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางตามที่ราชการหรือจังหวัดกำหนด และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับการกรอกแบบ ต.8-คค/รฟท ที่แนบท้ายประกาศนี้ รวมทั้ง ให้ผู้โดยสารใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางฯ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ให้สงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

(2) ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ราชการกำหนดให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำขบวนรถไฟที่เดินรถเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

ข้อ 2 เข้มงวดการกำกับดูแลให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ดังนี้
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล ภายในขบวนรถและภายในสถานี
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการในระบบ
H : Hand washing ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ
T : Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

 

ข้อ 3 ให้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อฯ สำหรับผู้โดยสารและพนักงานที่ให้บริการ ผ่านการสัมผัสบัตรโดยสาร เหรียญโดยสาร (Token) และเงินสด

 

 

กรมการขนส่งทางราขอความร่วมมือทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ (14 มกราคม 2563) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกจังหวัด ขอปฏิบัติตามข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง