รีเซต

พัฒนาอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง-แก้น้ำท่วม

พัฒนาอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง-แก้น้ำท่วม
77ข่าวเด็ด
7 พฤษภาคม 2563 ( 06:35 )
369
พัฒนาอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง-แก้น้ำท่วม

 

ทม.ทุ่งสงพัฒนาการบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังแบบบูรณาการ รับมือภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำหลากจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางขยายผลความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ

 

 

ภัยแล้ง และน้ำท่วม-น้ำหลากเป็นปัญหาเรื้อรังของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาตรัง มีจุดกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช จากอุทยานน้ำตกโยงในตำบลนาหลวงเสน และตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านตะวันออก เป็นต้นกำเนิดลำคลอง 4 สาย คือคลองท่าเลา คลองท่าแหลน คลองปาง คลองวังหีบ ไหลผ่านอำเภอทุ่งสง ไปบรรจบกับคลองจากอำเภอบางขันและไหลลงทะเลอันดามันที่ อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง  ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 

โดยเฉพาะต้นน้ำอย่างพื้นที่อำเภอทุ่งสง ย่านเศรษฐกิจเมืองทุ่งสงเพราะพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวน้ำหลากบริเวณเชิงเขา ความเอียงลาดทำให้กระแสน้ำไหลเร็ว ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีลำคลอง 4 สายไหลจากทิศเหนือไหลผ่านเมืองและเลียบเมือง แล้วไหลไปรวมกัน

 

 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาด้าน “การบริหารจัดการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังแบบบูรณาการ” จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เป็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และแนวทางขยายผลความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ผลการดำเนินที่เทศบาลเมืองทุ่งได้ร่วมขับเคลื่อนแบบบูรณาการที่สำคัญอีกโครงหนึ่ง

 

 

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เปิดเผยว่า การพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงานที่สำคัญ เป็นการทำงานร่วมที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ขับเคลื่อนบูรณาการตามยุทธศาสตร์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม ร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

 

 

“ร่วมคิด ร่วมแก้ไข” เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบซึ่งเกิดจากความต้องการของท้องถิ่น โดยราษฎรได้รวมตัวกันกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบด้วยการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำและฝาย ตามความเหมาะสมและการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกรมชลประทานได้ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นฐานความเหมาะสมในทุกด้าน และผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้ว

 

 

มีหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันคือกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้เพื่อดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 รวม เวลา 5 ปี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอทุ่งสง และ อำเภอนาบอน ไม่ให้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำใช้ผลิตน้ำประปา ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องเมืองทุ่งสง และพื้นที่ใกล้เคียงจากความร่วมมือเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานภายใต้กลไกลระดับพื้นที่เป็นการขยายฐานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เข้าถึงระดับท้องถิ่น ชุมชนให้กว้างขวางในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในระดับพื้นที่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง