ไล่เรียงความสำเร็จ ภารกิจ 'พัฒนาชนบท' ของจีน

ไล่เรียงความสำเร็จ ภารกิจ 'พัฒนาชนบท' ของจีน
Xinhua Thai
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:20 )
14
ไล่เรียงความสำเร็จ ภารกิจ 'พัฒนาชนบท' ของจีน

ปักกิ่ง, 24 ก.พ. (ซินหัว) -- ภารกิจการพัฒนาภาคการเกษตรและพื้นที่ชนบท ถือเป็นเป้าหมายหลักที่จีนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมานาน 18 ปี

 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนดำเนินสารพัดมาตรการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมการเกษตร ยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชนบท

 

-- จีนมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ในปี 2020 โดยผลผลิตธัญพืชเติบโตร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่เกือบ 6.7 แสนล้านกิโลกรัม สูงเกิน 6.5 แสนล้านกิโลกรัมติดต่อกันเป็นปีที่ 6

-- อัตราการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 60 ในปี 2020 อัตราการเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลในการทำการเกษตรและเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 71 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูกลดต่ำลงติดต่อกันเป็นปีที่ 4

-- ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ปรับปรุงขึ้นเองคิดเป็นกว่าร้อยละ 95 ของประเทศ อัตราความสามารถพึ่งพาตนเองของแหล่งผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก และสินค้าสัตว์น้ำ อยู่ที่ร้อยละ 75 และ 85 ตามลำดับ

-- เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 จีนมีประชาชนในชนบทหลุดพ้นจากความยากจนเกือบ 100 ล้านคน นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 ในปี 2012 และอำเภอยากไร้ระดับประเทศรวม 832 แห่ง หลุดพ้นจากความยากไร้ครบทั้งหมด

-- รายได้ของประชาชนในชนบทเติบโตรวดเร็วแซงหน้าพื้นที่เมืองติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ในปี 2020 ซึ่งช่วยลดช่องว่างรายได้ระหว่างประชาชนในเมืองและชนบทยิ่งขึ้น นอกจากนี้จีนยังบรรลุเป้าหมายเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในชนบท 2 เท่าในปี 2019 เมื่อเทียบกับปี 2010 เร็วกว่ากำหนดการ 1 ปี

-- จีนก่อสร้างหรือพัฒนาถนนชนบทรวม 2.09 ล้านกิโลเมตร ระหว่างปี 2012-2019 ซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ยากไร้ราว 1.1 ล้านกิโลเมตร ทำให้ระยะทางรวมของถนนในชนบทอยู่ที่ 4.2 ล้านกิโลเมตร เชื่อมต่อหมู่บ้านในพื้นที่ยากไร้ 51,000 แห่ง เข้ากับถนนลาดยางและคอนกรีต

-- จีนบรรลุการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบจ่ายไฟในชนบทรอบใหม่ในปี 2019 อัตราความแน่นอนของการจ่ายไฟอยู่ที่ร้อยละ 99.8 และอัตราคุณสมบัติแรงดันไฟฟ้าแบบรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.9 ทำให้พื้นที่ชนบททั่วประเทศได้รับบริการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเชื่อถือได้

-- จีนเปิดแผนการระยะ 3 ปี ในปี 2018 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชนบท โดยปัจจุบันกว่าร้อยละ 65 ของครัวเรือนในชนบทสามารถเข้าถึงห้องน้ำสะอาด และห้องน้ำของประชาชนกว่า 30 ล้านครัวเรือนได้รับการปรับปรุงตั้งแต่ปี 2018

-- ระบบบำบัดน้ำเสียและขยะในพื้นที่ชนบทได้รับการพัฒนาเช่นกัน โดยระบบการจัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดของเสีย ครอบคลุมร้อยละ 90 ของหมู่บ้านในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง