นนท์ยังหนัก! ป.ป.ช. สั่งต่อเวลา 'ขรก.-จนท.' เวิร์กฟรอมโฮม ถึง 14 มิ.ย.

นนท์ยังหนัก! ป.ป.ช. สั่งต่อเวลา 'ขรก.-จนท.' เวิร์กฟรอมโฮม ถึง 14 มิ.ย.
มติชน
20 พฤษภาคม 2564 ( 14:34 )
12
นนท์ยังหนัก! ป.ป.ช. สั่งต่อเวลา 'ขรก.-จนท.' เวิร์กฟรอมโฮม ถึง 14 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามในประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของศบค. ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องทางสำนักงาน ป.ป.ช.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้

 

 

ให้ขยายเวลาการปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเวิร์กฟรอมโฮม โดยให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักพิจารณาให้มีผู้ปฏิบัติงานวันละ 10% เวิร์กฟรอมโฮม 90% หรือตามความเหมาะสมโดยให้พิจารณาจากภาระงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องสนับสนุน การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คำนึงถึงผู้ที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ผู้ที่ครอบครัวมีเด็กหรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

ให้แต่ละสำนักที่จะมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมไม่เกิน 20 คนสามารถดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่หากเกินกว่า 20 คนให้ขออนุญาตจากทางจังหวัดนนทบุรี หรือให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล หรือ เว็ปคอนเฟอเร้นซ์ พร้อมย้ำว่าให้ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ฉบับก่อนหน้าทุกฉบับ รวมถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง