รีเซต

STARK ยื่นขอรับชำระหนี้จาก"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ตามขั้นตอนแผนฟื้นฟูกิจการ

STARK ยื่นขอรับชำระหนี้จาก"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ตามขั้นตอนแผนฟื้นฟูกิจการ
ทันหุ้น
17 เมษายน 2567 ( 10:58 )
34
STARK ยื่นขอรับชำระหนี้จาก"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ตามขั้นตอนแผนฟื้นฟูกิจการ

#STARK #ทันหุ้น-บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PDITL ได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ตามมูลหนี้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ตามตั๋วแลกเงิน มูลหนี้ตามสัญญาใช้เงิน มูลหนี้ตามเช็ค และมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน รวมเป็นเงินต้นจำนวนประมาณ 24,400 ล้านบาท และ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการประมาณ 590 ล้านบาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่ยื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับ 

 

1. กระบวนการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้รายอื่น PDITL ในฐานะลูกหนี้ และผู้ทำแผนมีสิทธิที่จะโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัท

 

2.แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบด้วยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลาง ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483

 

ทั้งนี้ PDITL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STARK ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผน และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีโฆษณาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดลูกหนี้ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ("คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน") ลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 90/26 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้ของ PDITL จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการโดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ภายในวันที่ 11เมษายน 2567

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง