รีเซต

"เฉลิมชัย"สั่งทุกหน่วยเกษตร จัดทีมติดตามโนอึล และเตรียมเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทันที

"เฉลิมชัย"สั่งทุกหน่วยเกษตร จัดทีมติดตามโนอึล และเตรียมเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทันที
มติชน
19 กันยายน 2563 ( 14:48 )
60
"เฉลิมชัย"สั่งทุกหน่วยเกษตร จัดทีมติดตามโนอึล และเตรียมเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทันที

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโนอึล ที่จะเกิดช่วงวันที่ 19 – 20 กันยายน โดยกรมได้มีหนังสือให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หากได้รับการประสานงานทันที นอกจากนี้จัดตั้งทีมฟื้นฟูอุทกภัย มอบเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย เช่น การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การสำรวจความเสียหายและเยียวยาหลังการเกิดภัย และประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภับพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

 

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า ยังสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 1. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ทราบสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามประกาศ เตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด 2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลหากกรณีเกิดภัย จะได้ทำการช่วยเหลือต่อไป 3. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เกษตรและแจ้งให้กรมทราบได้ทันทีผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น 4. รายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือ ความต้องการของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ทุกวันจนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 5. หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งแจ้งสิทธิ์ให้เกษตรกรทราบและดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร็ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง