รีเซต

ก.ล.ต. ออกประกาศรวบรวม จำหน่าย-จัดสรร สินทรัพย์กอง REIT

ก.ล.ต. ออกประกาศรวบรวม  จำหน่าย-จัดสรร สินทรัพย์กอง REIT
ทันหุ้น
20 พฤษภาคม 2567 ( 13:33 )
1
ก.ล.ต. ออกประกาศรวบรวม  จำหน่าย-จัดสรร สินทรัพย์กอง REIT

#ทันหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT เพื่อให้ REIT มีแนวทางในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น

 

ก.ล.ต. จึงออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จำนวน 4 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1) ผู้จัดการกองทรัสต์ จะมีหน้าที่ในการแจ้งการสิ้นสุดกองทรัสต์ให้ ก.ล.ต. ทราบ รวมถึงรวบรวมบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และงบการเงินของกองทรัสต์ให้ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์*

 

2) ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ จะมีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวม จำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระหนี้สิน แบ่งและจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการวางทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ได้จัดส่งเงินหรือทรัพย์สิน พร้อมสำเนาเอกสารที่แสดงถึงจำนวนเงิน หรือ ทรัพย์สินต่อหน่วย ที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และจัดส่งสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ รวมทั้งมีการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)

 

3) ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์อาจมอบหมายหน้าที่บางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติเองได้ให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญกระทำแทน เช่น การจัดหาหรือติดต่อผู้ซื้อทรัพย์สิน การจัดทำงบการเงิน และการดำเนินการฟ้องร้อง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว** มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง