วิธีสมัคร สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน 'กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า'

วิธีสมัคร สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน 'กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า'
TeaC
4 ตุลาคม 2564 ( 12:40 )
164
วิธีสมัคร สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน 'กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า'

เริ่มแล้ววันนี้!!! สำหรับสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน "กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า" ด้วยเงื่อนไขปลอดการชำระ เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก) หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน และฟรีค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา โดยกู้เงินซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม บ้านกับ สินเชื่อเคหะ จากธนาคารออมสิน ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

 

วิธีการสมัคร สินเชื่อบ้าน "กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า"

 

ทั้งนี้ การสมัครสินเชื่อบ้าน "กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า" ผู้กู้อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ หลักประกันในการกู้ เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง มาเช็กกันก่อนจะได้ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

 

1. เช็กคุณสมบัติ ผู้กู้ 

 

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

 

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

 

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

 

 

2. หลักประกันในการกู้ มีอะไรบ้าง?

 

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความ จำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

 

2. สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

3. หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

 

3. เอกสารสำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม มีอะไรบ้าง?

 

สำหรับใครเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสากิจ พนักงานธนาคาร และพนักงานเงินทุนหลักทรัพย์ ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

ส่วนใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ อย่าลืมเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 

4. หมายเหตุ ที่ต้องทำความเข้าใจ
 

 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่ กำหนดทดแทนได้
 • กรณีผู้กู้ชำระเงินคืนเสร็จสิ้น หรือ ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้อง เสียค่าตามธรรมเนียม ตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนกันยายน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5. สมัครกู้สินเชื่อ "กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า" ที่ไหน?

 

ใครที่สนใจสินเชื่อบ้านดังกล่าว เมื่ออ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจ สามารถสมัครใช้บริการ ได้ที่นี่ 

 

 

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง