รีเซต

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน 'ตุลาการศาลทหารสูงสุด' 80 ราย

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน 'ตุลาการศาลทหารสูงสุด' 80 ราย
TNN ช่อง16
4 พฤศจิกายน 2565 ( 06:33 )
71
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน 'ตุลาการศาลทหารสูงสุด' 80 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดจำนวน ๘๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน ๘๐ ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
๒. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๓. พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน
๔. พลเอก วรวิช มลาสานต์
๕. พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
๖. พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร
๗. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
๘. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี
๙. พลโท ชยางกูร ธีรจันทรางกูร
๑๐. พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชาhttps://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/260/T_0007.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง