รีเซต

เจาะลึก 'หนี้นอกระบบ' ปัญหาเรื้อรังสังคมไทย

เจาะลึก 'หนี้นอกระบบ' ปัญหาเรื้อรังสังคมไทย
TNN ช่อง16
28 พฤศจิกายน 2566 ( 12:20 )
44
เจาะลึก 'หนี้นอกระบบ' ปัญหาเรื้อรังสังคมไทยตัวเลขหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะไม่ได้นับรวมตัวเลขหนี้นอกระบบเข้าไป แต่หากย้อนไปดูสถิติหนี้นอกระบบในอดีต พบว่า เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 


- หนี้นอกระบบคนไทยสูงขึ้นหลังโควิด-19


หนี้นอกระบบของภาคครัวเรือนไทยครึ่งแรกของปี 2564 สูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงจากช่วงก่อนโควิดในปี 2563 ที่อยู่ที่ 4.8 หมื่นล้านบาท หรือ 78% 

เป็นการกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หนี้นอกระบบมีแนวโน้มลดลงในปี 2563


รายละเอียดการกระจายตัวของหนี้นอกระบบภาคครัวเรือน กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ อยู่ที่ 9.2% จากจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ของครัวเรือนกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบนี้มักจะกู้ยืมหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว 


ขณะที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยทำการวิจัยเมื่อปี 2565 ว่าด้วยเรื่องหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ 


ลงพื้นที่สำรวจ 4,800 ครัวเรือนจาก 12 จังหวัด พบว่า เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็น นายทุนนอกพื้นที่และในพื้นที่ คิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 10-11% หรือสูงสุดเฉลี่ย 20% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด คือ 15% ต่อปี


ข้อมูลผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ สูงที่สุด คือ ข้าราชการ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 118,000 บาท และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยสูงสุด 158,000 บาท สาเหตุการกู้เงิน 46.8% นำไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็น และ 41.5% นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ - ดอกเบี้ยหนี้นอกระบบสูงเป็นเท่าตัว


งานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยังอธิบายรูปแบบของหนี้ด้วย ว่า มี 2 รูปแบบดังนี้ 


1.หนี้เงินสด 

- เก็บเงินดอกเบี้ยรายวัน 

- บวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน 

- ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 


ตัวอย่าง กู้เงิน 10,000 บาท หักค่าสมุด (ค่าบัญชีเงินกู้) 500 บาท หักงวดแรก 500 บาท รับเงินสุทธิ 9,000 บาท ผ่อนชำระวันละ 500 บาท จำนวน 24 วัน คิดเป็นเงิน 12,000 บาท ถ้าลูกหนี้ผิดนัด คิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง หรือ เพิ่มค่าทวงถาม2. เงินกู้ในลักษณะดอกลอย 

- คือ เงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าจะนำเงินต้นมาคืนเป็นก้อน 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ร้อยละ 5-20 


ตัวอย่างกู้เงิน 10,000 บาท เก็บดอกเบี้ยวันละ 500 บาท จำนวน 24 วัน รวมเป็น 12,000 บาท รวมกับเงินต้น 10,000 บาท ถ้าลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะต้องใช้หนี้รวมทั้งหมด 22,000 บาท แต่ถ้าไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามกำหนดก็ต้องชำระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป 


- หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งเกือบเท่าจีดีพี


ล่าสุด สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพิ่งแถลงตัวเลขหนี้ครัวเรือน ระบุว่า ไตรมาส 2 ปี 2566 (ก.ค.-ก.ย.) หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 16.07 ล้านล้านบาท เกือบเท่า GDP ของประเทศ  เพิ่มขึ้น 3.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การขยายตัวเป็นไปเพื่ออสังหาริมทรัพย์และเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล หนี้ครัวเรือนที่สภาพัฒน์ประกาศนี้ไม่รวมถึง หนี้นอกระบบเพราะไม่ได้มีการนับสถิติ 


นอกจากนั้นยังมีข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนพบว่า ลดลงเล็กน้อย โดยหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล คิดเป็นมูลค่า 147,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 2.68% 

สาเหตุหลักของการเกิดหนี้สินก็มาจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และหนี้นอกระบบก็มาจากการไม่สามารถเข้าถึงหนี้ในระบบได้ เป็นปัญหาที่สะสมมานานและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องประกาศให้การแก้หนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติในวันนี้


เรียบเรียง : นนท์สมร ศานติวงศ์สกุล

ภาพ : TNNOnline  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง