ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรม หยุดแพร่'โควิด'เริ่ม 4 เม.ย.

ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรม หยุดแพร่'โควิด'เริ่ม 4 เม.ย.
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 11:10 )
186
1
ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรม หยุดแพร่'โควิด'เริ่ม 4 เม.ย.

ผู้ว่าฯภูเก็ตเซ็นคำสั่งจังหวัดปิดโรงแรมทุกประเภทหยุดการแพร่ระบาดโควิด มีผล 4 เมษายน ที่ใดไม่มีนักท่องเที่ยวปิดทันที ส่วนที่ใดยังมีให้แจ้งชื่อ-จำนวนที่อำเภอเพื่อติดตามกักตัวหากป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน ได้มีการเผยแพร่ประกาศจังหวัด ใจความว่า “คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1797 / 2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 และข้อ7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่หนึ่ง) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12 / 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้
ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม. พ.ศ. 2547 ทุกประเภทและสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้น โรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับโรงแรมที่มีผู้พักอยู่ก่อนซึ่งคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้พักต่อไป จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องทั้งหมดแล้วให้ปิดทันทีโดยไม่มีการรับผู้เข้าเพิ่มอีก ทั้งนี้ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่หนึ่ง)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง