รีเซต

บอร์ด TISCO ไฟเขียวปันผลอีก 5.75 บาท ขึ้น XD 24 เม.ย., ทั้งปี 66 จ่าย 7.75 บาท

บอร์ด TISCO ไฟเขียวปันผลอีก 5.75 บาท ขึ้น XD 24 เม.ย., ทั้งปี 66 จ่าย 7.75 บาท
ทันหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:39 )
42
บอร์ด TISCO ไฟเขียวปันผลอีก 5.75 บาท ขึ้น XD 24 เม.ย., ทั้งปี 66 จ่าย 7.75 บาท

#TISCO #ทันหุ้น-บริษัท ทิสฌโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ TISCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,601.29 ล้านบาท 

 

จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603.77 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,205.06 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 25 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ค. 2567 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง