รีเซต

NETBAY ปี 66 กำไร 180 ลบ. เพิ่ม 6.22%

NETBAY ปี 66 กำไร 180 ลบ. เพิ่ม 6.22%
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:38 )
24
NETBAY ปี 66 กำไร 180 ลบ. เพิ่ม 6.22%

#NETBAY #ทันหุ้น - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิ 180.30 ล้านบาท กำไรสุทธิ 0.90 บาท เพิ่มขึ้น 6.22% เทียบกับงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิ 169.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 0.85 บาท

 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2566

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการสำหรับปี 2566 เท่ากับ 487.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.19 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60 รายได้เติบโตขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น และในระหว่างปี 2566 บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานจากโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling: TDH) ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งส่งมอบงานแล้วภายในไตรมาส 3 ปี 2566

 

ต้นทุนการให้บริการสำหรับปี 2566 มีจำนวน 102.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.04 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก โดยปกติบริษัทฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้พนักงานปีละครั้งในเดือน กรกฎาคม ของทุกๆ ปี พร้อมปรับฐานเงินเดือนของพนักงานตามปกติธุรกิจ

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารสำหรับปี 2566 มีจำนวน 167.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.75 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.87 ในปี 2566 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารต่อรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 34.32 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 32.7 1) ตามการเติบโตของรายได้

 

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯสำหรับปี 2566 เท่ากับ 241.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54

 

กำไรสุทธิของบริษัทฯสำหรับปี 2566 เท่ากับ 180.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.56 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 กำไรสุทธิมีการเติบโตเนื่องจากบริษัทฯ สามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 725.39 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 206.46 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น ร1893 ล้านบาท มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 17.96 ล้านบาท ตามผลประกอบการของบริษัท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.40 เท่า ( ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.37 เท่า) และมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.59 บาท ( ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น)

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง