รีเซต

โปรดเกล้าฯ ตั้ง “มาริษ” เป็น รมว.กต. คนใหม่แล้ว

โปรดเกล้าฯ ตั้ง “มาริษ” เป็น รมว.กต. คนใหม่แล้ว
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 10:04 )
18
โปรดเกล้าฯ ตั้ง “มาริษ” เป็น รมว.กต. คนใหม่แล้ว

วันนี้ (1 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ได้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2567 บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลาออกจากตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 


นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก ด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ได้ขอลาออกตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 ทำให้ความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงในวันเดียวกัน ตามมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง