รีเซต

สมุทรปราการ ประกาศห้ามขายสุราถึง 20 เม.ย.

สมุทรปราการ ประกาศห้ามขายสุราถึง 20 เม.ย.
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 13:53 )
241
สมุทรปราการ ประกาศห้ามขายสุราถึง 20 เม.ย.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสุมทรปราการได้เผยแพร่ หนังสือคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย มีคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราจนถึงวันที่ 20 เมษายน ส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล

 

โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าวโดยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI)

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 11/2563

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ดังนี้

ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง