TrueID

ห้ามทำเด็ดขาด! กกต. แจ้งเตือนผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต. เสี่ยงติดคุก

ห้ามทำเด็ดขาด! กกต. แจ้งเตือนผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต. เสี่ยงติดคุก
ข่าวสด
25 พฤศจิกายน 2564 ( 14:31 )
23
ห้ามทำเด็ดขาด! กกต. แจ้งเตือนผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต. เสี่ยงติดคุก

ข่าววันนี้ 25 พ.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อพึงระวังการกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. ทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ได้แก่

 

1.ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย.2564 ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.64 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พ.ย.

 

ส่วนในวันเลือกตั้ง ควรระวังการกระทำดังนี้ เพราะจะมีโทษทั้งจำและปรับ


1.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
2.ห้ามผู้ใดจงใจกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย
3.ห้ามใช้บัตรอื่นที่มีใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำมาออกเสียงลงคะแนน
4.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่
5.ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้ง ที่จะทำให้เห็นเครื่องหมายในช่องลงคะแนน
6.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้คนอื่นเห็น
7.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเสือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ กระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
8.ห้ามมิให้กระทำที่ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
9.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง

 

นอกจากนี้ หากผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มีการเล่น

 

ถ้าเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง