รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทย ทุนสำรองเงินตรา-ยอดขาดทุนสะสม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทย ทุนสำรองเงินตรา-ยอดขาดทุนสะสม
มติชน
2 กันยายน 2564 ( 13:01 )
36
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทย ทุนสำรองเงินตรา-ยอดขาดทุนสะสม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

 


เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการ

 


กระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 


และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง