รีเซต

วันหยุด 31 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสังกัด กทม. เปิดบริการตามปกติ

วันหยุด 31 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสังกัด กทม. เปิดบริการตามปกติ
TNN ช่อง16
28 กรกฎาคม 2566 ( 07:43 )
59
วันหยุด 31 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสังกัด กทม. เปิดบริการตามปกติ

วันหยุดกรณีพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสังกัด กทม. ประกาศ เปิดให้บริการตามปกติ ตามเวลาราชการ


วันหยุดยาว หลังจากนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 


สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566  ทั้งสิ้น 6 วัน  


สำหรับภาพรวมวันหยุดราชการ เนื่องจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2566 นี้ จะมีวันหยุดราชการหลายวัน และเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว จึงกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2566 อีก 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 31 กรฎาคม 2566 นี้ ทำให้ปี 2566 นี้จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 20 วัน


ล่าสุด กรุงเทพมหานคร ประกาศว่า โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ตามเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
-สำหรับผู้ป่วยที่ทำการเลื่อนนัดแล้ว ให้ถือตามวันนัดหมายใหม่
-ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินสามารถรับบริการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง