รีเซต

เยียวยาโควิด!! มรภ.อุดรฯ ลดค่าเทอม 15-30% ลดค่าหอพัก 50%

เยียวยาโควิด!! มรภ.อุดรฯ ลดค่าเทอม 15-30% ลดค่าหอพัก 50%
มติชน
30 เมษายน 2563 ( 21:41 )
375
3
เยียวยาโควิด!! มรภ.อุดรฯ ลดค่าเทอม 15-30% ลดค่าหอพัก 50%
เยียวยาโควิด!! มรภ.อุดรฯ ลดค่าเทอม 15-30% ลดค่าหอพัก 50%

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)อุดรธานี เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งผู้ปกครองและนักศึกษา และยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบ การเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 3 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 , ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียนจนถึงสิ้นสุดภาคการศึกษา ในกรณีที่บางรายวิชาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ มหาวิทยาลัยจะคืนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา และจะดำเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม ไม่ให้กระทบต่อการเรียนและการสำเร็จการศึกษา จัดสวัสดิการและดูแลรักษาพยาบาล กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 15 , ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษา , ลดค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา , ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักนอกมหาวิทยาลัย ในการลดค่าหอพัก หรือให้ สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ผู้ประกอบการเห็นสมควร

จัดสวัสดิการและดูแลรักษาพยาบาล กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ , จัดตั้งกองทุนเกื้อกูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นกองทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนและมีเหตุผลจำเป็นในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง