เลย โรงเรียนเด็กเล็ก ในปกครองท้องถิ่นพร้อมเปิดช่วงโควิด-19 วันที่ 1กรกฏาคม

เลย โรงเรียนเด็กเล็ก ในปกครองท้องถิ่นพร้อมเปิดช่วงโควิด-19 วันที่ 1กรกฏาคม
77ข่าวเด็ด
29 มิถุนายน 2563 ( 03:46 )
21
เลย โรงเรียนเด็กเล็ก ในปกครองท้องถิ่นพร้อมเปิดช่วงโควิด-19 วันที่ 1กรกฏาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังสะพุง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 และจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอวังสะพุง โดนนายประยุร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง  ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง และท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 และได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน คือ1.ชุด PPE และ Face Shield แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) ในการนี้ ได้เชิญนักวิชาการศึกษา และครู/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนแห่งละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟัง การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเด็กเล็ก ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)        1.ด้านอาคาร สถานที่     1.1.ความปลอดภัย   1.2.ความสะอาด  1.3.การระบายอากาศ 1.4.การเตรียมสถานที่รองรับมาตรการเว้นระยะห่าง  1.5.วัสดุอุปกรณ์ 2.ด้านบุคลากร   2.1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     2.2.ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 3.ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน 3.1.การคัดกรอง 3.2.การเข้าแถว     3.3.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3.4.การใช้สนามเด็กเล่น 3.5.การรับประทานอาหารกลางวัน 3.6.การนอน     3.7.การล้างมือ  3.8.การเดินทาง 4.ด้านผู้ปกครอง

 

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติของครู ผู้ปกครอง และเด็กตั้งแต่การมาส่งบุตรหลาน จนถึงเวลารับกลับ โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้พูดถึงปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับใช้ ให้เข้ากับสภาพของแต่ละพื้นที่ และให้เป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่(New Normal)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง