รีเซต

ครม.ไฟเขียว 6 ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบปี 65 เร่งฟื้นฟูศก. หลังได้รับผลกระทบโควิด

ครม.ไฟเขียว 6 ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบปี 65 เร่งฟื้นฟูศก. หลังได้รับผลกระทบโควิด
มติชน
8 ธันวาคม 2563 ( 16:23 )
41
ครม.ไฟเขียว 6 ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบปี 65 เร่งฟื้นฟูศก. หลังได้รับผลกระทบโควิด

ครม. ไฟเขียว 6 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบฯปี 65 เร่งดำเนินตามวิสัยทัศน์ “ปท.ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นปท.พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ มุ่งให้ความสำคัญประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 4 ประเด็นคือ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โดยเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง