เปิดรับสมัคร! อาสาฯทดลอง ‘วัคซีนใบยา’ ระยะที่ 1 ย้ำต้องมีสุขภาพดี

เปิดรับสมัคร! อาสาฯทดลอง ‘วัคซีนใบยา’ ระยะที่ 1 ย้ำต้องมีสุขภาพดี
TNN ช่อง16
25 กันยายน 2564 ( 11:41 )
90
เปิดรับสมัคร! อาสาฯทดลอง ‘วัคซีนใบยา’ ระยะที่ 1 ย้ำต้องมีสุขภาพดี

ข่าววันนี้ ( 25 ก.ย. 64 )ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า เปิดรับเพิ่มอาสาสมัครสุขภาพดี ทดสอบ วัคซีนใบยา ระยะที่1 เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติอาสาสมัครไม่ครบตามจำนวน โครงการจึงเปิดรับอาสาสมัครเพิ่มเติม เพื่อทดสอบวัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS CoV-2 Vax 1) ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

คุณสมบัติ คือ

 

1. เป็นผู้มีสุขภาพดีอายุระหว่าง 18–75 ปี 

2. ต้องไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด - 19 มาก่อน สมัครด้วยการแสกน QR code หรือกดลิงก์ https://baiya-recruit.clinsearch.co.th/register 

 

ทั้งนี้ โครงการจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวน ติดต่อโทร. 062-830-7355

 

ทั้งนี้เงื่อนไขความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยใบยาซาร์โควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS-CoV-2 Vax 1) บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด (Baiya Phytopharm Co., Ltd) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูล

 

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเพื่อแสดงความสนใจเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยใบยาซาร์โควีทูแวกซ์ 1 บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้และอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนการตรวจคัดกรองเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมายอาสาสมัครในการเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย

 

2. ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้โดยตรง

 

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยคือข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว

 

3. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

 

3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 เท่านั้น

3.2 บริษัทจะดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน, เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด, เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น, เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น, เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.3 ในบางกรณีบริษัทอาจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับจ้าง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

 

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่าจะให้บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม

 

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการวิจัย

 

7. กรณีบริษัทแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 หรือเพื่อการดำเนินโครงการวิจัยใบยาซาร์โควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS-CoV-2 Vax 1) เท่านั้น

 

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

 

บริษัทกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบ คำสั่ง รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

 

ข้อมูลจาก :  เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพจาก   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง