ห้ามขายเหล้า!! สระแก้ว เริ่ม 11.00 น.วันที่ 12-30 เม.ย.63

ห้ามขายเหล้า!! สระแก้ว เริ่ม 11.00 น.วันที่ 12-30 เม.ย.63
77ข่าวเด็ด
12 เมษายน 2563 ( 02:10 )
79
ห้ามขายเหล้า!! สระแก้ว เริ่ม 11.00 น.วันที่ 12-30 เม.ย.63

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกาศห้ามขายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ จ.สระแก้ว เริ่ม 11.00 น.วันที่ 12-30 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1033/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับที่ 11 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเป็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้มีคำสั่งและประกาศจังหวัดสระแก้วเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปแล้ว แต่ปรากฏว่ายังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว จึงมีคำสั่ง ห้ามจำหน่ายสุราทุกชนิดตามใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แต่ยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ของวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

——————————-

ข่าวที่เกี่ยวข้อง