รีเซต

GFPT เคาะจ่ายเงินปันผลปี 66 ที่ 0.15 บ./หุ้น XD 4 มี.ค.67

GFPT เคาะจ่ายเงินปันผลปี 66  ที่ 0.15 บ./หุ้น XD 4 มี.ค.67
ทันหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:03 )
32
GFPT เคาะจ่ายเงินปันผลปี 66  ที่ 0.15 บ./หุ้น XD 4 มี.ค.67

#ทันหุ้น - บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2567 

 

โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

 

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง