รีเซต

เริ่มคืนนี้! เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 ศบค.แจงยิบเปิดเฟส 3 กิจการ 3 กลุ่มใหญ่

เริ่มคืนนี้! เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 ศบค.แจงยิบเปิดเฟส 3 กิจการ 3 กลุ่มใหญ่
มติชน
1 มิถุนายน 2563 ( 10:05 )
250
เริ่มคืนนี้! เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 ศบค.แจงยิบเปิดเฟส 3 กิจการ 3 กลุ่มใหญ่
 

เคอร์ฟิว- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม

 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานประสานงานกลาง) กำหนดมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 กิจการ/กิจกรรมใดที่จะต้องเปิดมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 3 อย่างคือ

 

1.มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด

 

2.ทุกกิจการและกิจกรรมจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า – ออกสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

 

3.ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า – ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

 

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 มีการผ่อนคลายหลายกิจกรรม/กิจการ 3 ด้าน ได้แก่
1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต
ก.ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.
ข.ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการจำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) และเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น.
ค.สนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง (ยกเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
ง.ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี (ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
จ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)

 

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสมุนไพรอบไอน้ำแบบรวมและนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจกรรมอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
ค.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบกลุ่มรวม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม)
ง.สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขันมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คนไม่นับผู้เล่น)
จ.สถานที่เล่นโบลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
ฉ.สถาบันลีลาศหรือสอบลีลาศ
ช.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น)
ซ.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิด เฉพาะ ลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรีคอนเสิร์ต)
ณ.สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)
 
“ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือก การอบรมระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน / การเปิดโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพและศิลปะการกีฬา และกำหนดให้มีการขยายเวลาเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็น 21.00 น.” พล.อ.สมศักดิ์ กล่าว

 

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า มาตรการบังคับที่ใช้กฎหมายยังคงไว้ 1.มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำและอากาศ 2.ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23:00 – 03:00 น. 3.ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด และ 4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21:00 น. ทั้งนี้ประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข คือ การสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง การวัดไข้ การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในกิจการต่างๆ

 

“การเริ่มใช้มาตรการผ่อนปรนในระยะที่3 จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยจะอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามการอยู่ที่บ้านเป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุด แต่การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจ จึงมีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด” พล.อ.สมศักดิ์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง