รีเซต

โควิดไม่ระคายส่งออกกล้วยไม้ อนาคตยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือ มั่นใจรักษาแชมป์โลก

โควิดไม่ระคายส่งออกกล้วยไม้ อนาคตยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือ มั่นใจรักษาแชมป์โลก
ข่าวสด
19 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:49 )
28
โควิดไม่ระคายส่งออกกล้วยไม้ อนาคตยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือ มั่นใจรักษาแชมป์โลก

โควิดไม่ระคายส่งออกกล้วยไม้ - นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นกล้วยไม้มีปริมาณส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท แต่หลังจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การเดินทางขนส่งระหว่างประเทศเกิดความไม่สะดวก ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ไม่สามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังตลาดสำคัญในยุโรปและอเมริกาได้

 

ส่งผลให้ปี 2563 มีปริมาณส่งออกทั่วโลกรวม 21,872 ตัน ลดลงเล็กน้อยเพียง 5% มูลค่า 1,370 ล้านบาท โดยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศเวียดนาม ได้จำนวน 8,528 ตัน เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 2,913 ตัน และส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศเมียนมา ได้จำนวน 1,069 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 171 ตัน

 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ การจัดหาตลาด จับคู่ทางธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและตลาดภายใต้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ และช่วยให้ไทยยังคงความเป็นผู้นำการส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับ 1 ของโลกต่อไป

 

คณะทำงานฯ ได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดยสนับสนุนเพิ่มความต้องการบริโภคในประเทศ การจัดงานกล้วยไม้สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ และจับคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางและความยั่งยืนในการจัดจำหน่าย จัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมต่อการใช้สินค้ากล้วยไม้ในโอกาส ต่างๆ ตลอดจนการสร้างสินค้ากล้วยไม้ให้มีความทันสมัยและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง รวมไปถึงมาตรการเสริมสร้างการส่งออกในการหาตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดอาเซียน และตลาดใหม่ อีกทั้งยังได้เตรียมแนวทางสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ จะได้เสนอมาตรการดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพิจารณาต่อไป