รีเซต

นายกเล็กสั่ง 27 ชุมชน ตรวจแรงงานต่างด้าวในกำแพงเพชร ป้องกันการแพร่โควิด-19

นายกเล็กสั่ง 27 ชุมชน ตรวจแรงงานต่างด้าวในกำแพงเพชร ป้องกันการแพร่โควิด-19
มติชน
29 พฤศจิกายน 2563 ( 11:31 )
100
นายกเล็กสั่ง 27 ชุมชน ตรวจแรงงานต่างด้าวในกำแพงเพชร ป้องกันการแพร่โควิด-19

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน และมีการแพร่ระบาดของผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าว ที่ติดโรคโควิด-19 เข้าไปใช้แรงงานในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดกำแพงเพชร ในส่วนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการสั่งการณ์ให้ทางเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจสำรวจและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

 

 

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึง ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้าง และสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุม โดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 142 ราย ขณะที่ผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานจำนวน 1,319 แห่ง ตรวจสอบแล้ว 516 แห่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อ คัดกรองสะสม 2,239 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง