"พิมพิลา จังพานิช"ขาย UPA 600 ล้านหุ้น

"พิมพิลา จังพานิช"ขาย UPA 600 ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
26 สิงหาคม 2563 ( 07:28 )
150
"พิมพิลา จังพานิช"ขาย UPA 600 ล้านหุ้น

นางสาว พิมพิลา จังพานิช ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ขายหุ้นบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ให้กับนางอดิศรา จุลธุระ จำนวน 600 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.9955% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในมือลดลงเหลือ 1,036.21 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.5354 % ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับ UPA เป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสาธารณูปโภค รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง