รีเซต

‘ทรู’ เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ กลางเดือน พ.ค. ผลตอบแทน 3.05-4.50% ต่อปี

‘ทรู’ เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ กลางเดือน พ.ค. ผลตอบแทน 3.05-4.50% ต่อปี
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 00:26 )
44
‘ทรู’ เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ กลางเดือน พ.ค. ผลตอบแทน 3.05-4.50% ต่อปี

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มทรูตอกย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมคมดิจิทัล มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยพัฒนาคุณภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทย โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ทียูซี ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 ชุด เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

หุ้นกู้ทียูซี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ (3.05-3.25)% ต่อปี และอายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ (4.25-4.50)% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มเครดิต คงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง