รีเซต

'ผู้ว่าฯตาก' ลงนามประกาศปิดด่านชายแดนตลอดแนวจนถึง 25 ต.ค. ป้องกันโควิดระบาด

'ผู้ว่าฯตาก' ลงนามประกาศปิดด่านชายแดนตลอดแนวจนถึง 25 ต.ค. ป้องกันโควิดระบาด
มติชน
18 ตุลาคม 2563 ( 12:20 )
319
'ผู้ว่าฯตาก' ลงนามประกาศปิดด่านชายแดนตลอดแนวจนถึง 25 ต.ค. ป้องกันโควิดระบาด

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง การระงับการนำเข้า – ส่งออกสินด้ และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 684/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  และคำสั่งจังหวัดตากที่ 686/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 จังหวัดตากได้ระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกเว้นการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1661/2563 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2500/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน จำนวน 33 ช่องทาง นั้น

 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์กรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลจากการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานขับรและพนักงานประจำรถที่ข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตภาพไทย-มียนมา แห่งที่ 2 และในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 3 ราย และพบบุคคลที่อาศัยในย่านมาดีนะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 5 ราย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ..2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเกศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดตาก และหนังสือ

 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว 1678 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

จังหวัดตาก จึงระงับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องหางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายคลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง