รีเซต

“ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เตรียมเชื่อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กับ "เป๋าตัง" ช่วยใช้จ่ายค่าโดยสาร

“ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เตรียมเชื่อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กับ "เป๋าตัง" ช่วยใช้จ่ายค่าโดยสาร
Ingonn
25 มิถุนายน 2565 ( 17:00 )
4.4K
“ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เตรียมเชื่อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กับ "เป๋าตัง" ช่วยใช้จ่ายค่าโดยสาร

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ 2565 ช่วง "เดือนสิงหาคม" โดยกระทรวงการคลัง เตรียมเชื่อมโยงระบบ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กับแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่ออำนวยสะดวกในการใช้จ่ายค่าบริการรถโดยสารได้ 

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ว่า ได้มอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 ให้ไปศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งหาแนวทางรองรับสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วย


ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ไปหารือแนวทางร่วมกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะของเอกชน หรือ รถร่วม ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการฯ สามารถใช้จ่ายค่าบริการรถโดยสารได้ รวมทั้งขยายไปยังบริการรถโดยสารสาธารณะของแต่ละจังหวัด ที่วิ่งให้บริการเฉพาะในจังหวัดด้วย เช่น รถแดง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


“ให้คณะกรรมการ ไปหารือร่วมกับสถาบันการเงิน ถึงแนวทางในการเชื่อมโยงบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับแอปเป๋าตัง และในการชำระค่าโดยสาร ก็อาจใช้แนวทางเดียวกับโครงการคนละครึ่ง ที่ใช้คิวอาร์โค้ด เพราะหากใช้เครื่องรูดบัตร EDC จะเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการอีก ก็อาจจะไม่มาร่วมมือกับเรา ก็ให้ไปดู ไปทำให้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกัน และให้คณะกรรมการ มารายงานความคืบหน้าให้เร็วที่สุด” นายสันติ กล่าว


ทั้งนี้ คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้ขึ้นรถเมล์ได้ ในขณะที่คนต่างจังหวัดยังใช้ไม่ได้ ดังนั้นก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้ไป แม้จะนำไปใช้ขึ้นรถ บขส. หรือ รถไฟได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดตลอด ดังนั้นก็ต้องทำให้การใช้สิทธิของคนในแต่ละพื้นที่มีความเสมอภาคกันด้วย


ขณะที่การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะให้มีการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งระบบทั้งหมดจะมีความพร้อม และจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามแผน คือ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 แน่นอน

 

คุณสมบัติผู้ "ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 3. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 5. ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท


 7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง


 8. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
   • ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
        1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
           - บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 
           - ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
        1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
   • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
        2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
        2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
   • ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
        1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
              1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
                        กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 
              1.1.2) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
                        กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

          1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ 

    2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
        2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
        2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

ทั้งนี้ "บัตรคนจน" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าครองชีพ อาทิ มีวงเงินซื้อสินค้า, ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เป็นต้น  

 

 

ข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station , ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม