'อนุทิน' กำชับทุก จว.เร่งเบิกจ่ายงบกลางโควิดกว่า 1.2 หมื่นล.ใน ก.ค.-ก.ย.64

'อนุทิน' กำชับทุก จว.เร่งเบิกจ่ายงบกลางโควิดกว่า 1.2 หมื่นล.ใน ก.ค.-ก.ย.64
มติชน
12 สิงหาคม 2564 ( 12:46 )
14
'อนุทิน' กำชับทุก จว.เร่งเบิกจ่ายงบกลางโควิดกว่า 1.2 หมื่นล.ใน ก.ค.-ก.ย.64

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 12,669,218,318 บาท ให้ สธ. จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประกอบด้วย

 

1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (OT) และอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,543,574,263 บาท 2.ค่าใช้สอย จำนวน 1,542,027,703 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลสนามทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ การค้นหาเชิงรุก ค่าฉีดวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น 3.ค่าวัสดุ จำนวน 6,367,645,590 บาท เป็นค่ายาฟาวิพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงวัสดุสำหรับ อสม. เพื่อใช้ในการป้องกันโรค ยาสมุนไพรและ 4.งบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 215,970,762 บาท โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

 

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับยาฟาวิพิราเวียร์ ขณะนี้มีจำนวน 15.1 ล้านเม็ด และได้ให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดหาเพิ่ม โดยทยอยส่งมอบในเดือนสิงหาคม-กันยายน รวม 120 ล้านเม็ด และในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 มีแผนจัดหาและส่งมอบอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด

 

“ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน ทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วย การคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อ การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้” นายอนุทิน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง