ด่วน! กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศแนวทางประเพณีสงกรานต์ปี64

ด่วน! กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศแนวทางประเพณีสงกรานต์ปี64
TrueID
8 เมษายน 2564 ( 10:20 )
5.7K
ด่วน! กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศแนวทางประเพณีสงกรานต์ปี64

วันนี้ (8 เม.ย.) เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่ประกาศโดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทาง ศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายวงกว้าง มากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อ ไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้ม การติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น จึงยกเลิก ข้อ ๒.๓.๕ เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ เทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้


๑. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

 

๒. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลําเนา

 

๓. งดเว้นการรดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

 


๔. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด

 


๕. เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ สรงน้ําพระพุทธรูปที่บ้าน

๕.๒ การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร และปฏิบัติตาม คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย

๕.๓ การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่าน ช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง