รีเซต

ไม่ตกขบวน! "อาสาสมัคร" กทม.รับเงินว่างงาน เปิดช่อง "คนจนเมือง" กู้ทำกิน

ไม่ตกขบวน! "อาสาสมัคร" กทม.รับเงินว่างงาน เปิดช่อง "คนจนเมือง" กู้ทำกิน
มติชน
16 เมษายน 2563 ( 18:10 )
55
ไม่ตกขบวน! "อาสาสมัคร" กทม.รับเงินว่างงาน เปิดช่อง "คนจนเมือง" กู้ทำกิน

ไม่ตกขบวน! “อาสาสมัคร” กทม.รับเงินว่างงาน เปิดช่อง “คนจนเมือง” กู้ทำกิน

กทม.- เมื่อวันที่ 16 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 1 ล้านคน นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีทั้งลูกจ้างและอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ก็ได้รับการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และผู้แทนสำนักงานเขต ได้รายงานแนวทางการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและลูกจ้างโครงการของ กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม ระบุว่า อาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 292 แห่ง รวม 2,049 คน ขณะนี้ได้หยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว จะได้รับการเยียวยาตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในกรณีการว่างงานของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้ ได้รับการเยียวยาค่าตอบแทนร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และลดอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบ ร้อยละ 4 และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ อาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. จะได้รับค่าตอบแทนตามแนวทางการเยียวยา ดังนี้ วุฒิปริญญาตรี (เงินเดือน 15,000 บาท) ได้รับ 9,300 บาทต่อเดือน วุฒิปวส.หรืออนุปริญญา (เงินเดือน 10,000 บาท) ได้รับ 6,200 บาท ต่อเดือน วุฒิปวช.หรือม.ปลาย (เงินเดือน 8,600 บาท) ได้รับ 5,332 บาท ต่อเดือน และวุฒิม.ต้น หรือต่ำกว่า (เงินเดือน 7,500 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน 5,000 บาท ซึ่งต้องลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน 1506 กด 1

ในส่วนของ อาสาสมัครสังกัดสำนักวัฒนธรรมฯ ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. อาสาสมัครศูนย์กีฬา ลานกีฬา และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านดนตรี จำนวน 898 คน ยังคงได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิม แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น อาทิ จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบ และจัดการเรียนการสอนกีฬา นันทนาการผ่านระบบออนไลน์ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ภายในศูนย์ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย สนามกีฬากลางแจ้งให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมใช้งาน อาสาสมัครห้องสมุด ทำหน้าที่สำรวจ จัดระเบียบและซ่อมหนังสือที่ชำรุด เผยแพร่งานผ่านสื่อออนไลน์โดยจัดการเล่านิทานสำหรับเด็ก การเล่าเรื่องจากหนังสือ การแนะนำหนังสือ การผลิตหนังสือเสียง สำรวจคัดแยกและซ่อมแซมวัสดุในโซนที่ชำรุดให้มีความพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ

ด้าน นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าคนจนเมืองในชุมชนแออัด เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด ว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอการสนับสนุนกองทุนและสวัสดิการผ่านสำนักงานเขต โดยจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ซึ่งสามารถขอรับการช่วยเหลือในประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ทุนประกอบอาชีพ ทุนฝึกอาชีพ หรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับบุตรผู้ได้รับผลกระทบ

“นอกจากนั้น ยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านกองทุน ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนสตรีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (รวมตัวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) ประเภทเงินอุดหนุนดอกเบี้ยต่ำเป็นโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท และกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีระยะปลอดหนี้ 3 ปีแรก กู้ยืมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (รวมกัน 7 คนขึ้นไป)” นายเฉลิมพล กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง