รีเซต

BAM กำไร 1,534 ล. ลดลง 44% ปันผล 0.38 บ. XD 29 เม.ย. ออกหุ้นกู้อีก 1 หมื่นล.

BAM กำไร 1,534 ล. ลดลง 44% ปันผล 0.38 บ. XD 29 เม.ย. ออกหุ้นกู้อีก 1 หมื่นล.
ทันหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2567 ( 19:43 )
38
BAM กำไร 1,534 ล. ลดลง 44% ปันผล 0.38 บ. XD 29 เม.ย. ออกหุ้นกู้อีก 1 หมื่นล.

#BAM #ทันหุ้น - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,534.50 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.47 บาท ลดลง 43.68% เทียบกับงวดปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 2,724.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.84 บาท

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 30 เม.ย. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 29 เม.ย. 2567 วันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2567

 

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 8 มี.ค.2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 7 มี.ค.2567 วาระการประชุมที่สำคัญ - การออกหุ้นกู้ จ่ายปันผลเป็นเงินสด

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี กรบกำหนดวันที่ 31 ธันวากม 2568 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

 

(1) การขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2566 - 2567

 

(2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเหรือ ใช้ในการคำเนินธุรกิจและหรือ ขยายธุรกิจรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วงเงินในการออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

 

สกุลเงิน สกุลบาท

 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และเหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/เหรือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

 

อายุ ตามความเหมาะสม

 

การไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง