รีเซต

THAI เล็งเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุน แก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์, คาดมีกำไรปี 66

THAI เล็งเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุน แก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์, คาดมีกำไรปี 66
ทันหุ้น
26 มีนาคม 2564 ( 18:05 )
119
THAI เล็งเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุน แก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์, คาดมีกำไรปี 66

ทันหุ้น-บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้เร่งดำเนินการแก้ไขกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ เชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 

โดยบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย 

 

1. การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ามากกว่าศูนย์ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ เพื่อทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ในเบื้องต้นคาดจะมีการเพิ่มทุน รวมถึงมีการใช้สิทธิการแปลงหนี้เป็นทุนแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้สิน

 

อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มทั้งรายได้ และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนการปฏิรูปธุรกิจ โดยมีผู้นำบริหารการขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ เป็นผู้ผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ 

 

2. การดำเนินการให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งเกิดจากธุรกิจหลัก แผนการปฏิรูปธุรกิจนั้นเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัทได้ริเริ่มโครงการมากกว่า 600 โครงการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการตามแผนแล้ว และมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ได้แก่ 

 

-การปรับลดขนาดฝูงบิน และปรับลดแบบเครื่องบินและแบบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังลูกเรือ และลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง 

-การปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบิน และการเจรจาต่อรองปรับลดค่าเช่าเครื่องบินอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

-การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน และยกเลิกเส้นทางที่ทับซ้อนและให้ผลตอบแทนต่ำ 

-การปรับลดขนาดองค์กร และขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสม เป็นต้น 

 

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาจทำให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งส่งผลในทางบวกแก่ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการบินอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทเชื่อว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวและแผนการปฏิรูปธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้กำไรสุทธิของบริษัท กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง 

 

3. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค.2564 โดยหากแผนฟื้นฟูกิจการได้รับมติเห็นชอบจากเจ้าหนี้แล้ว ศาลจะนัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หลังจากการประชุมเจ้าหนี้ หรือในช่วงเดือน มิ.ย.ถึง ก.ค.2564 

 

ตามประมาณการของบริษัท ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น บริษัทจะกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติจากธุรกิจหลักได้ในปี 2566 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ได้ในปี 2573 

 

ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ และแนวทางการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มี.ค.2564 จะพบว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทอาจยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงมีค่าน้อยกว่าศูนย์ กรณีนี้จึงอาจเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง