เปิดช่องเอกชน กู้ดอกเบี้ยต่ำ รายละ10 ล้าน เสริมสภาพคล่อง สมาชิกสหกรณ์

เปิดช่องเอกชน กู้ดอกเบี้ยต่ำ รายละ10 ล้าน เสริมสภาพคล่อง สมาชิกสหกรณ์
มติชน
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:49 )
11
เปิดช่องเอกชน กู้ดอกเบี้ยต่ำ รายละ10 ล้าน เสริมสภาพคล่อง สมาชิกสหกรณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) หาแนวทางเยียวยา โดยขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้มีมติเห็นชอบโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ หรือรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุกดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวได้

 

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. กล่าวว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ หรือรัฐวิสาหกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นคำขอกู้เงินเพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

 

และผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.75 ต่อปี ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง