TrueID

ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำโคราช

ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำโคราช
มติชน
27 พฤศจิกายน 2564 ( 12:18 )
17
ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำโคราช

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมีนโยบายเข้มงวดการตรวจจับรถควันดำ “ตรวจจับ ปรับจริง–ห้ามใช้รถควันดำ” และบังคับใช้บทลงโทษสูงสุด เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะเมืองหลัก

 

 

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด Kick Off กิจกรรม “รัฐเข้มตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ” เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจจับควันดำจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน มี คพ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (สสภ.11นครราชสีมา) ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจการ โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 

 

ผลการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 58 คัน พบว่าเป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกฯ จำนวน 35 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 7 คัน พ่นสัญลักษณ์ห้ามใช้รถยนต์ จำนวน 1 คัน ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข จำนวน 6 คัน และรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 23 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถยนต์ชั่วคราว จำนวน 6 ค้น ทั้งนี้ คพ.โดย สสภ.11ได้กำหนดแผนการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคม 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง