รีเซต

บินไทยเปิด 2 แพ็กเกจเออร์รี่รอบ2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน ตั๋วบินฟรี 20 ใบ มีผล 1 พ.ค.

บินไทยเปิด 2 แพ็กเกจเออร์รี่รอบ2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน ตั๋วบินฟรี 20 ใบ มีผล 1 พ.ค.
ข่าวสด
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:04 )
50
บินไทยเปิด 2 แพ็กเกจเออร์รี่รอบ2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน ตั๋วบินฟรี 20 ใบ มีผล 1 พ.ค.

บินไทยเปิด 2 แพ็กเกจเออร์รี่รอบ2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน ตั๋วบินฟรีสูงสุด 20 ใบ แถมเงินตอบแทนพิเศษอีก 4 เดือน โดยมีผล 1 พ.ค.2564

วันที่ 16 ก.พ. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งว่าหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 ให้พนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว โดยรับเงินเดือน 20 % มาแล้วนั้น

ในเดือนก.พ.64 บริษัทจะมีประกาศโครงสร้างองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค.64 โดยเตรียมเปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation หรือ MSP) เป็นรอบที่ 2

โดยมีแพ็กเกจให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 1.Plan B (MSP B) ผู้ที่สามารถสมัครได้ต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการลาระยะยาว โดยยินยอมรับเงินเดือน 20 % หรือ LW20 เท่านั้น และ 2. Plan C (MSP C) คือพนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

บริษัทแบ่งระยะเวลาให้สมัครเข้าร่วมโครงการลาออก โดยเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. - 2 มี.ค.64 ประกาศผล 5 มี.ค.64 ,ช่วงที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. - 16 มี.ค.64 ประกาศผล 19 มี.ค.64 , ช่วงที่ 3 วันที่ 17 มี.ค.-1 เม.ย.64 ประกาศผล 5 เม.ย.64 , ช่วงที่ 4 วันที่ 2 เม.ย.- 19 เม.ย.64 ประกาศผล 23 เม.ย.64 โดยการลาออกทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป

โดยพนักงานที่เข้าร่วมทุกรายจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 วัน จะไม่ได้รับเงินตอบแทน , อายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับตอบแทน 30 วัน , ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงิน 90 วัน , ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี ได้รับเงิน 180 วัน , ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี ไดรับเงิน 240 วัน , ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับเงิน 300 วัน และครบครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 400 วัน ทั้งนี้จะแบ่งจ่ายเป็น 12 งวด สำหรับ Plan B จะเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิ.ย.64 และ Plan C จะเริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.64

นอกจากนี้บริษัทยังจ่ายเงินตอบแทนพิเศษด้วย โดยPlan B ซึ่งเป็นพนักงานเก่าในโครงการ LW20 จะได้รับสิทธิพิเศษได้เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 4 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกมิ.ย.64 ส่วน Plan C จะได้รับเงินพิเศษเฉพาะพนักงานที่อายุครบ 50 ปีในอัตรา 1 เดือน และพนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์จะได้รับครึ่งเดือน เริ่มจ่ายงวดแรกก.ย.64

รวมทั้งยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ และกองทุนบำแหน็จ โดย Plan B จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนมิ.ย. 64 และ Plan C จะได้รับงวดแรกในเดือนก.ย.64 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รานงานข่าวแจ้งว่า พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับสิทธิประโยชน์บัตรโดยสาร ประเภท R2 หรือตั๋วที่ต้องรอสแตนบายจนกว่าจะมีที่นั่งว่าง รวมสูงสุด 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร เพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการโดยสาร และจ่ายภาษี ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้บัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ได้ยื่นสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการครั้งนี้แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด รวมทั้งพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตามโครงการตกลงสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป

สำหรับพนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการได้ Online ที่ e-Personnel Information [https://tsq.thaiairways.com/ThaiSquare/index.jsp] ได้ทุกวันตั้งแต่ 19 ก.พ. -19 เม.ย. ไม่มีวันหยุด หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ - ลานหน้า HR Service Center

หรืออาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) - HR Service Center เฉพาะในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่ 19 ก.พ.- 19เม.ย. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง