ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

เช็กเลย! คลังแบ่ง เกษตรกร 3 กลุ่ม รับเงิน 'เราชนะ' 3,500 บาท 2 เดือน

เช็กเลย! คลังแบ่ง เกษตรกร 3 กลุ่ม รับเงิน 'เราชนะ'  3,500 บาท 2 เดือน
มติชน
22 มกราคม 2564 ( 13:47 )
58
เช็กเลย! คลังแบ่ง เกษตรกร 3 กลุ่ม รับเงิน 'เราชนะ'  3,500 บาท 2 เดือน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564)

 

การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ดังนี้ 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด ดังนั้น หากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

 

สำหรับ “เกษตรกร” จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 

1.กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้รอเช็กสิทธิ รับเงินผ่านบัตรฯ

2.กลุ่มเกษตรกร ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทันที

3.กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง””

ข่าวที่เกี่ยวข้อง