มหาดไทย ร่อนหนังสือ ขอความร่วมมืออปท. เบิกจ่ายเงิน เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

มหาดไทย ร่อนหนังสือ ขอความร่วมมืออปท. เบิกจ่ายเงิน เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 20:36 )
229
มหาดไทย ร่อนหนังสือ ขอความร่วมมืออปท. เบิกจ่ายเงิน เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

มหาดไทย ร่อนหนังสือ ขอความร่วมมืออปท. เบิกจ่ายเงิน เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ด้วยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ อปท. จ่ายเงินแก่ผู้พิการที่รับเงินสด คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือขอให้จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว 3125 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง