รีเซต

ก.ล.ต. เปิดร่าง 6 ข้อ คุม 'สินทรัพย์ดิจิทัล' ห้ามชำระค่าสินค้าและบริการ

ก.ล.ต. เปิดร่าง 6 ข้อ คุม 'สินทรัพย์ดิจิทัล' ห้ามชำระค่าสินค้าและบริการ
มติชน
25 มกราคม 2565 ( 18:29 )
85
ก.ล.ต. เปิดร่าง 6 ข้อ คุม 'สินทรัพย์ดิจิทัล' ห้ามชำระค่าสินค้าและบริการ

ข่าววันนี้ นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายธุรกิจตัวกลางและตลาดก.ล.ต. เปิดเผยว่า สิ่งที่กลต. ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุน หรือผู้บริโภคอย่างมาก ชีวิตของผู้ลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการ สินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า ที่ปรึกษา และผู้จัดการเงินทุน จะต้องไม่ให้การบริการที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เป็นสื่อกลางในการชำระเงิน โดยเป็นการจำกัดการให้บริการ ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรืออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า

 

นางจารุพรรณ กล่าวว่า ตามร่างประกาศ ระบุไว้ว่า 1.ไม่โฆษณาเชิญชวน หรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริกรแก่นค้าเพื่อให้นค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 2.ไม่จัดทำระบบ หรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่ร้านค้าในการรับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล 3.ไม่ให้บริการเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) แก่ร้านค้า เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

 

นางจารุพรรณ กล่าวว่า 4.ในกรณีที่ผู้ซื้อขายทำการขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับเป็นเงินบาท ผู้ประกอบการต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีผู้ซื้อขายเท่านั้น 5.ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล /เงิน จากบัญชีของผู้ซื้อขาย ไปยังบัญชีของรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้ำหรือบริการ 6.ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก 1-5 ที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระเงิน

 

นางจารุพรรณ กล่าวว่า กรณีพบว่าผู้ซื้อขายนำบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ไปใช้ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการต้องแจ้งเตือน พิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เช่น ยกเลิกการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือระงับบัญชี เป็นต้น สำหรับสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

 

ทั้งนี้ร่างประกาศ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2565

ผ่านเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=776

ข่าวที่เกี่ยวข้อง