รีเซต

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่นครพนมตรวจประเมินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่นครพนมตรวจประเมินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
77ข่าวเด็ด
28 พฤษภาคม 2563 ( 02:09 )
174
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่นครพนมตรวจประเมินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

 

นครพนม – วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม พันโท ภูมินรินทร์ สุขเสพ หัวหน้าชุดประเมินที่ 2 (2B) ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่บ้านเหล่า หมู่ที่ 14 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” ในระดับจังหวัด ที่จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปลาปาก อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอศรีสงคราม ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ด้วยการขุดลอกหนองน้ำเดิม ขุดลอกหนองน้ำใหม่ หรือสร้างแหล่งน้ำในครัวเรือน

 

รวมถึงมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ไม้พันธุ์ในบริเวณคันดิน ร่องน้ำเดิม หนองน้ำใหม่และแหล่งน้ำในครัวเรือนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ป้องกันการพังทลายและการกัดเซาะคันดิน รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนจิตอาสาและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างการดูแลและรักษาดิน น้ำและป่าของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีคณะวิทยากรจิตอาสา 904 ในสังกัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมา

 

 

โดยในวันนี้เป็นการตรวจประเมินกิจกรรมขุดลอกห้วยสายคำ ซึ่งเป็นคลองน้ำของชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม กว่า 500 ครัวเรือน ใช้ในการอุปโภคและการเกษตร แต่ด้วยกาลเวลาที่ยาวนานทำให้ห้วยสายคำมีสภาพที่ตื้นเขิน ดังนั้นคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกันขุดลอกห้วยดังกล่าวเป็นระยะทาง 3,000 เมตร ให้กลับมาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชนเช่นเดิม จากนั้นเป็นการตรวจประเมินกิจกรรมขุดหลุมในคลองห้วยสายคำ จำนวน 3 หลุม เพื่อให้เป็นหลุมขนมครกไว้กักเก็บน้ำให้กับชาวบ้านและชุมชน

 

ตามมาด้วยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำห้วยสายคำและการตรวจประเมินกิจกรรมแหล่งน้ำครัวเรือน (โคก หนอง นา) บ้านเหล่า หมู่ที่ 14 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ก่อนที่จะเดินทางไปที่อำเภอโพนสวรรค์เพื่อตรวจประเมินกิจกรรมขุดหลุมในคลอง (ลำห้วยค้อ) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสวรรค์ และตรวจประเมินกิจกรรมขุดลอกหนองน้ำเดิมห้วยวังยาง บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 10 ตำบลกุตาไก้ ของอำเภอปลาปาก

 

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กรมกิจการพลเรือนทหารบก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนกลไกจิตอาสา เพื่อสนับสนุน ป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดและทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง