รีเซต

ไทยพีบีเอส จับมือ สพฐ. ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill สานต่อ 3 โครงการสุดปังแห่งปี 66

ไทยพีบีเอส จับมือ สพฐ. ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill สานต่อ 3 โครงการสุดปังแห่งปี 66
TeaC
6 มิถุนายน 2566 ( 14:37 )
64
ไทยพีบีเอส จับมือ สพฐ. ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill สานต่อ 3 โครงการสุดปังแห่งปี 66

ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดี ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับไทยพีบีเอส และ สพฐ ล่าสุดนัดรวมพลศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคุณครูจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรม 3 โครงการสุดปังปี 2566 ประกอบด้วย โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าวปีที่ 7, โครงการ ALTV ชวนครู ENG มา THINK ให้ FUN และโครงการ ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 4 ผ่านระบบ Zoom และระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ทาง OBEC Channel พร้อมกันทั่วประเทศ

 

 

ไทยพีบีเอส จับมือ สพฐ. ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส และดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบของทั้ง 3 โครงการ เข้าร่วมงาน

 

 

นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นการศึกษาจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ของเรา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกแห่งอนาคตของทั้งครูและนักเรียน ตามแผนงานของศูนย์สื่อเด็กและครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 โครงการให้คุณครูระดับประถมศึกษามาอัปเดต เพื่อเสริมสมรรถนะและเทคนิคการสอนแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมให้เด็กได้มีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมห้องเรียนให้ก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0”

 

ไทยพีบีเอส มุ่งเน้นสร้างสรรค์สื่อที่มีความเชื่อถือและไว้วางใจกับประชาชนในทุกช่วงวัย  ให้ความสำคัญกับรายการสำหรับเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ทั้งยังมีกิจกรรม สำหรับคุณครูและครอบครัว โดยสร้างสรรค์ เนื้อหา กิจกรรมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ใหม่ ผ่านการให้บริการในช่องทางที่หลากหลาย  เป็นพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน  แบ่งปันประสบการณ์ ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติการของเครือข่ายครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามพัฒนาการ  สร้างคลังความรู้และ  ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สะท้อนคุณค่าของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ของสังคม

 


จากผลสำเร็จของทั้ง 3 โครงการในปีที่ผ่านมาๆ นั้นมีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นจำนวนมาก โดยสามารถนำทักษะและความรู้จากการอบรมนำไปพัฒนาวิธีการสอนและพัฒนาสื่อให้ดียิ่งขึ้น มีไอเดียไปต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในช่วงสอนในห้องเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นได้มีการนำสิ่งที่มีในชุมชนมาปรับใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน และการสร้างห้องความรู้ในโลกเสมือนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา ขณะที่นักเรียนก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะรายการทาง ALTV มีความหลากหลายและสามารถเข้าใจได้ง่าย

 

สำหรับในปีนี้ ทางไทยพีบีเอส ก็คาดหวังว่าเนื้อหาและกิจกรรมจากการอบรมทั้ง 3 โครงการ จะเกิดประโยชน์กับคุณครูจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน อันจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไป

 

 

ด้าน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า สพฐ. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส ในการขับเคลื่อนโครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าวปีที่ 7 และโครงการ ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 4 มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดย สพฐ. มีส่วนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ เหล่านี้ ให้แก่ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ตรงตามเทรนด์การศึกษาในยุค 4.0 และตอบโจทย์การพัฒนาทักษะที่สำคัญที่เด็กยุคใหม่ต้องมีนั่นคือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะอาชีพ รวมไปถึงทักษะแห่งอนาคต ในส่วนของโครงการ ALTV ชวนครู ENG มา THINK ให้ FUN ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ สพฐ. ได้มีโอกาสในการขับเคลื่อนโครงการนี้ร่วมกับไทยพีบีเอส ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ และไม่เน้นท่องจำ แต่เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียน และพัฒนาทักษะทั้งในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกัน

 


โดยทั้ง 3 โครงการ ถือได้ว่าตอบสนองต่อนโยบายของ สพฐ. ในด้านคุณภาพของการพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม อันได้แก่ การจัดการตนเอง สมรรถนะการคิดขั้นสูง ความสามารถในการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม มีระบบและกระบวนการทำงานที่ดี และเป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

 

 

ทั้งนี้ ความคาดหวังของ สพฐ. คือต้องการให้ทั้ง 3 โครงการนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการการศึกษา ให้ครูได้มีเทคนิค วิธีการสอนแนวใหม่ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และนำไปพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ กระบวนการ ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยุค 4.0 ที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง