รีเซต

"DEMCO" คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้ากฟภ. บอร์ดใจดีปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น หลังเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนดป้องกันโควิด-19

"DEMCO" คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้ากฟภ. บอร์ดใจดีปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น หลังเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนดป้องกันโควิด-19
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 14:29 )
44
"DEMCO" คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้ากฟภ. บอร์ดใจดีปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น หลังเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนดป้องกันโควิด-19

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน และให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติยกเลิกการนำสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน

 

โดยให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว โดยจ่ายจากกำไรของกิจการส่วนที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non BOI) ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 21,910.327.53 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลขึ้นใหม่ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

“การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

 

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่ ล่าสุด บริษัทได้ลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีไฟฟ้าครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานกว่า 186.55 ล้านบาท โดยได้มีการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน โดยลักษณะของงาน เป็นการจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง