รีเซต

‘สุชาติ’ เตรียมยื่นฟ้องคณะกก.วัฒนธรรม จี้วธ.ชดใช้กว่าล้าน ขอศาลคุ้มครองชั่วคราว 14 ตุลานี้

‘สุชาติ’ เตรียมยื่นฟ้องคณะกก.วัฒนธรรม จี้วธ.ชดใช้กว่าล้าน ขอศาลคุ้มครองชั่วคราว 14 ตุลานี้
มติชน
12 ตุลาคม 2564 ( 12:39 )
31
‘สุชาติ’ เตรียมยื่นฟ้องคณะกก.วัฒนธรรม จี้วธ.ชดใช้กว่าล้าน ขอศาลคุ้มครองชั่วคราว 14 ตุลานี้

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เตรียมเดินทางไปยังศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ พร้อมด้วยทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม กรณียกเลิกการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ

 

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมชดใช้ค่าเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง เป็นเงิน 1,120,000 บาท โดยจะขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาอีกด้วย

 

ทั้งนี้ นายสุชาติ เจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2554 ได้รับจดหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ความโดยสรุปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันฯ

 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ที่ร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องจากนายสุชาติ โพสต์ถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูนโดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ศิลปิปนแห่งชาติต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมธรรมไทย และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย


เอกสารดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ เป็นความประพฤติที่เสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง