รีเซต

PTT เผยบ.ย่อย จับมือพันธมิตร ลุยธุรกิจผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ

PTT เผยบ.ย่อย จับมือพันธมิตร ลุยธุรกิจผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ
ทันหุ้น
16 สิงหาคม 2566 ( 19:02 )
10
PTT เผยบ.ย่อย จับมือพันธมิตร ลุยธุรกิจผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT (“ปตท.”) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าคณะกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (“Arun Plus”) (บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100) ประชุมครั้งที่ 8/2566 วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) มีมติอนุมัติให้ Arun Plus ลงนามสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Kwang Yang Motor Co., Ltd. (“KYMCO”) และบริษัท KYMCO CAPITAL PRIVATE EQUITY MANAGEMENT Co., Ltd. (“KC”) (บริษัทย่อย ที่ KYMCO ถือหุ้น) ในนามบริษัท เอไอออเนกซ์ จ ากัด (“Aionex”) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท

 

โดย Arun Plus, KYMCO และ KC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 29 และ 20 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ รวมถึงให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ 

 

ทั้งนี้ KYMCO มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายและผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ โดยมียอดขายรถไฟฟ้า 2 ล้อ เป็นอันดับ 1 ในไต้หวันและอันดับ 3 ในยุโรป 

 

โดย Aionex มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายจะเป็นผู้นาธุรกิจรถไฟฟ้า 2 ล้อ ในไทยและอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท. โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเริ่มจำหน่ายในปี 2566 การร่วมทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในตามสัญญาร่วมทุน รวมถึงการได้รับอนุมัติ ความยินยอม หรือการผ่อนผันที่จำเป็นสำหรับการร่วมทุนดังกล่าวจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง